Skip to main content

Cookie Policy

Privacy & cookies

Hieronder wordt uitgelegd hoe we op de website van wsonline omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren is bedoeld om te reageren op de site en om je te kunnen profileren. Mochten we in de toekomst toch commerciële boodschappen willen versturen, dan zal dit uiteraard opt-in zijn en word je niet ongevraagd benaderd. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

Cookies

Om de website van wsonline aan te bieden, maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

de website van wsonline plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. De advertising-cookie die wordt geplaatst, zorgt middels een zogeheten ‘frequency cap’ dat je niet continu wordt benaderd door dezelfde advertentie.

De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op de website van de Consumentenbond.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies de website van wsonline zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op de website van wsonline geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het   voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor de website van wsonline. Je kunt de browser-plugin hier downloaden.

Functionele cookies

Kernfuncties 
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op de website van wsonline gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Sociale knoppen 
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van FacebookTwitterGoogle+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content 
In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op de website van wsonline wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties, YouTube-video’s en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Advertising cookies

Om advertenties te serveren, wordt een cookie van DoubleClick geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd. Als je desondanks deze cookie niet wilt laten plaatsen kun je dit aangeven op de website van YourChoicesOnline.

 • Hits: 812

Afspraak maken

Boek hier jouw afspraak

Wil je teruggebeld worden of via Skype een gesprek voor jouw nieuwe website of project, plan dan hier een afspraak in!

Lees meer …Afspraak maken

 • Hits: 4010

Algemene voorwaarden

wsonline

Goudenregenstraat 9 - 1326BK Almere
Inschrijfnummer K.v.K. te Gooi-, Eem- en Flevoland: 39101372
Downloaden pdfAlgemene_voorwaarden.pdf

1. Begripsomschrijvingen

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van wsonline, verder te noemen wsonline, gevestigd in de Goudenregenstraat 9 - 1326BK te Almere. Ingeschreven in het handelsregister te Almere onder nummer 39101372.

Opdrachtgever

de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van wsonline wordt gesloten.

Producten en Diensten

de door wsonline te exploiteren of te leveren producten en diensten; hieronder vallen onder meer het ontwerp, de productie en plaatsing van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst

elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, op de website met een digitaal formulier, of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van wsonline.

Website

de door of ten behoeve van Opdrachtgever gerealiseerde aanwezigheid op het internet of daarmee vergelijkbare infrastructurele voorzieningen, alsmede de daarin opgenomen of daaraan gerelateerde communicatie- en transactiemogelijkheden.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen wsonline en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig voorzien, zijn de algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing.
 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor wsonline niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege wsonline gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door wsonline schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door wsonline heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Duur en beëindiging

 1. Indien Opdrachtgever na ondertekening van de offerte het contract wenst te beëindigen – zonder dat wsonline in gebreke is geweest – en wsonline nog géén diensten heeft geleverd, is opdrachtgever altijd verplicht 50% van het overeengekomen offerte bedrag te voldoen.
 2. Indien Opdrachtgever na ondertekening van de offerte het contract wenst te beëindigen – zonder dat wsonline in gebreke is geweest – en wsonline al wél diensten heeft geleverd, is opdrachtgever altijd verplicht 100% van het overeengekomen offerte bedrag te voldoen.
 3. wsonline heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Onverminderd het bepaalde in overige artikelen heeft wsonline het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  -Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  -Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

5. Levering en leveringstijd

 1. Gegevens en promotiemateriaal die noodzakelijk zijn voor realisatie van de opdracht dienen binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst aan wsonline verstrekt te zijn door opdrachtgever
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van wsonline zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van afgesproken levertijd door overmacht aan de zijde van wsonline, zijn geen grond tot ontbinding van de overeenkomst. wsonline - digitale dienstverlening zal haar leveringsplicht ten aanzien van opdrachtgever behouden.

6. Onderhoud en storingen

 1. Ten behoeve van onderhoud kan wsonline tijdelijk (een deel van) de website buiten gebruik stellen. wsonline zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
 2. Indien er een storing optreedt in het functioneren van een website van wsonline dient de storing door of namens Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan wsonline bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.
 3. De kosten voor een storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door eigen toedoen. Met Opdrachtgever kan een andere regeling ter zake van de kostenverdeling worden overeengekomen.

7. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. wsonline is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

8. Prijzen

 1. Alle door wsonline genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden met een vooruitbetaling van 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en dienen binnen 14 dagen na factuur datum te zijn voldaan, zo niet behoudt wsonline het recht de opdracht (tijdelijk) stil te leggen.
 4. wsonline stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 5. Het totale factuurbedrag wordt altijd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst in termijnen in rekening gebracht, tenzij wsonline door toerekenbare tekortkoming of overmacht de opdracht niet binnen deze periode heeft kunnen afronden. In het laatste geval zullen slechts de voltooide fases inrekening gebracht worden.
 6. Betalingen dienen altijd binnen 14 dagen na factuur datum te zijn voldaan.
 7. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten komen vanaf dat moment volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen 8 werkdagen na datum van de rekening aan wsonline aangetekend schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal wsonline een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 9. Betaling van de verschuldigde kosten dient plaats te vinden op de rekening van wsonline - digitale dienstverlening, te weten ING bankrekening 5347687.
 10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet aan wsonline is voldaan.
 11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt wsonline een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
 12. Indien er door achterhouden van informatie, het onduidelijk verstrekken van informatie of het niet volledig aanleveren van informatie meerdere werkzaamheden verricht dienen te worden dan conform de offerte c.q. prijsopgave was overeengekomen en/of om een opdracht correct en volgens wens van de Opdrachtgever te kunnen opleveren zullen de extra kosten die hiermee gemoeid gaan door wsonline worden doorberekend aan Opdrachtgever op basis van nacalculatie tegen het op dat moment geldende uurtarief.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het intellectuele eigendomsrecht van al het door wsonline vervaardigde c.q. Opgeleverd materiaal ligt immer bij wsonline. Eveneens nadat de overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beëindigd door Opdrachtgever of wsonline.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan door wsonline vervaardigd c.q. Opgeleverd softwarematige materiaal voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen.
 3. Opdrachtgever kan aanspraak maken op alle in lid 1. van dit artikel bedoelde eigendomsrechten, indien Opdrachtgever een redelijke vergoeding betaalt voor deze rechten. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door wsonline, doch bedraagt ten minste een eenvoud van de som van de eenmalige ontwerpbijdrage en eventuele servicebedragen, zoals die gelden voor een internetsite met de omvangkenmerken van de onderhavige, over te dragen internetsite, op het moment waarop het verzoek tot overdracht bij wsonline is bekendgemaakt door Opdrachtgever.
 4. Indien wsonline er kennis van krijgt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van wsonline, waaronder onder meer begrepen het hergebruiken van materiaal of delen van materiaal, als bedoeld in lid 1. van dit artikel, al dan niet na (kopieer)bewerkingen, zal zij Opdrachtgever in gebreke stellen en is wsonline gerechtigd een vergoeding voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten te eisen, waarbij de hoogte van deze vergoeding ten minste tienmaal de waarde bedraagt van de vergoeding als vermeld in lid 3. van dit artikel.

11. Aansprakelijkheid

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is wsonline slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie zoals deze overeengekomen is in de offerte c.q. prijsopgave door wsonline. Iedere aansprakelijkheid van wsonline voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
 2. wsonline is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, voorziene winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, voorziene besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill en reputatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens of enige andere schade.
 3. Opdrachtgever vrijwaart wsonline voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van wsonline.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. wsonline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. wsonline is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. wsonline is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 6. wsonline kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van een reeds opgeleverde website. Ongeacht of deze website al dan niet over een Client Management Systeem beschikt.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die wsonline mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan wsonline. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die wsonline als gevolg daarvan lijdt.

12. Buitengebruikstelling

 1. wsonline heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens wsonline niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. wsonline zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van wsonline kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door wsonline gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

13. Reclameren

 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering aangetekend schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens wsonline vervalt.
 2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van wsonline.
 3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast of vervangen.
 4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

14. Informatieverstrekking

 1. Gegevens en promotiemateriaal die noodzakelijk zijn voor realisatie van de opdracht dienen binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst aan wsonline verstrekt te zijn door Opdrachtgever. Indien opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, zal wsonline Opdrachtgever hiervan in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van wsonline kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van het totale factuurbedrag binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst blijft bestaan.
 2. wsonline zal vertrouwelijkheid betrachten ten aanzien van alle informatie die zij van Opdrachtgever verkrijgt waarvan zij uit de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kan opmaken.

15. Wijziging van de voorwaarden

 1. wsonline behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wsonline en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Hits: 5540

Privacy beleid

WSONLINE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene verordening gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 ingaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WSONLINE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WSONLINE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WSONLINE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.
Indien wij een zakelijke overeenkomst met u hebben dan bewaren wij deze gegevens tot de overeenkomst wordt geannuleerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

WSONLINE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WSONLINE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door webteam4u en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wsonline.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WSONLINE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wsonline.nl

test

Discover Our
Features

Cloud Service

Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore.

Collaborate With
Your Team

Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
 • Lorem ipsum dolor
 • Consetetur sadipscing
 • Sed diam nonumy

Work More Efficiently With Integrated Apps

Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat sed diam voluptua.
20%

Discount Only for a Short Time

Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sad ipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

Get it Now

Mighty Tools

 • Calendar

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
 • Cloud

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
 • Image Library

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
 • Feedback

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
 • Community

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
 • Updates

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Different Platforms. Same User Interface. Equal Performance.

12
Standard Licence

Get Flow Today

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat sed diam voluptua.

Get a Licence

Lees meer …test

 • Hits: 2642

Meer artikelen …